NK - Dział Budżetu i Kontroli

Dział zajmuje się prowadzeniem rachunkowości Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje zadania w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, prowadzi gospodarkę finansową jednostki oraz nadzoruje terminowość i prawidłowość rozliczeń księgowych.

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C, pok. 23 i 28
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
E-mail: gzdiz-budzet@gdansk.gda.pl
Kierownik działu: Grażyna Kasprzycka, tel. 58 52 44 551, e-mail: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl
Sprawy dotyczące faktur: tel. 58 52 44 553
Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zajęcie pasa drogowego, abonamenty, parkowanie pojazdów, zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz kary nałożone przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego:
Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427
Numer rachunku bankowego dla pozostałych płatności:
Bank PeKaO S.A.: 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251
Opłaty skarbowe 
wymagane w niektórych procedurach GZDiZ (kliknij 
Opłaty)
należy przelewać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Finansowy
Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Prezentacja działu

Do głównych zadań działu należy:

 • W zakresie kontroli wewnętrznej:
  • Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w celu ustalenia podstawy do opracowania planu kontroli wewnętrznej,
  • Przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych,
  • Przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań kontrolnych zawierających rekomendację oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu monitorowania wykonywania zaleceń pokontrolnych.
 • W zakresie wewnętrznej kontroli finansowej:
  • Wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  • Wstępna weryfikacja z planem wydatków, dokumentów wydatkowych,
  • Rozliczanie podróży służbowych,
  • Przestrzeganie zasad rozliczeń.
 • Przygotowanie propozycji planów finansowych, okresowych, zbiorczych i innych wg potrzeb, w tym w szczególności w zakresie budżetu zadaniowego.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego.
 • Sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym.
 • Prowadzenie obsługi ryczałtów samochodowych.
 • Nadzór nad gospodarką magazynową.