Winieta 1
Winieta 1
NB - Specjalista ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i OC
Specjalista ds. Bhp, ochrony przeciwpożarowej i oc prowadzi sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A

Specjalista: Mirosław Utrata, tel. 58 52 44 631, budynek A - pok. 27

Prezentacja działu:

Do głównych zadań należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w GZDiZ, w tym w szczególności:

 • kontrola stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, identyfikowanie źródeł zagrożeń oraz przedkładanie Dyrektorowi informacji w tym zakresie,
 • ustalanie i dokumentowanie przyczyn wypadków, w tym udział   w komisjach powypadkowych,
 • zgłaszanie wypadków do właściwych organów zewnętrznych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej dla pracowników GZDiZ,
 • współudział w tworzeniu i opiniowanie dokumentacji dotyczącej remontów i modernizacji pod kątem spełnienia wymagań BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami GZDiZ,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
2. Wykonywanie zadań z zakresu OC zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Miasta i planem działań OC.