NB - Specjalista ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i OC

Specjalista ds. BHP, ochrony przeciwpożarowej i OC prowadzi sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A - pok. 27
Specjalista: Dawid Peterlejtner, tel. 58 52 44 631, e-mail: dawid.peterlejtner@gdansk.gda.pl

Prezentacja działu:

Do głównych zadań należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w GZDiZ, w tym w szczególności:

 • Kontrola stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym dokonywanie przeglądów warunków pracy.
 • Bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 • Opracowywanie rocznych planów pracy służby BHP oraz ich realizacja.
 • Dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, identyfikowanie źródeł zagrożeń oraz przedkładanie Dyrektorowi informacji w tym zakresie.
 • Ustalanie i dokumentowanie przyczyn wypadków, w tym udział w komisjach powypadkowych.
 • Zgłaszanie wypadków do właściwych organów zewnętrznych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej dla pracowników GZDiZ.
 • Współudział w tworzeniu i opiniowanie dokumentacji dotyczącej remontów i modernizacji pod kątem spełnienia wymagań BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami GZDiZ.
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków GZDiZ.
 • Realizacja innych zadań wynikających z przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej (OC) zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Miasta i planem działań OC.
3. Obsługa działań w sytuacji ogłoszenia stopni alarmowych.