IU - Dział Dróg

Dział zajmuje się naprawami, modernizacją i remontami istniejących dróg, chodników, urządzeń oraz elementów zabezpieczenia i kontroli ruchu drogowego. Ponadto dział obsługuje szkody wynikające ze złego stanu infrastruktury drogowej i zapobiega ich powstawaniom.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C - pok. 21, 33, 34, 35, 37

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Robert Krasowski, tel. 58 52 44 545, e-mail: robert.krasowski@gdansk.gda.pl
Z-ca kierownika działu: Wiesław Szańca, tel. 58 52 44 545, e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl; bud. C, pok. 21
Z-ca kierownika działu: Katarzyna Sobocińska, tel. 58 52 44 545, e-mail: katarzyna.sobocinska@gdansk.gda.pl; bud. C, pok. 37
Sprawy dotyczące bieżącego utrzymania, naprawy i remontów dróg

Z uwagi na charakter pracy inspektorów i ich częstą obecność w terenie zgłoszenia prosimy kierować do Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500. Zgłoszenia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Sprawy dotyczące oznakowania pionowego i elementów zabezpieczenia ruchu:

tel. 58 52 44 545

Obsługa techniczna szkód drogowych:

tel. 58 52 44 543

Przejmowanie dróg/ulic, placów zabaw, siłowni, terenów zielonych:

tel. 58 55 89 593

Prezentacja działu

Dział zajmuje się utrzymaniem prawidłowego stanu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz niepublicznych (wewnętrznych), podlegających zarządowi GZDiZ.

Dział zajmuje się technicznym utrzymaniem, modernizacją (przebudową w ograniczonym zakresie) i remontami istniejących dróg, chodników, urządzeń oraz elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, tj. bariery energochłonne, wygrodzenia barierami, słupkami itp.

Do głównych zadań działu należy

Sekcja Dróg:

 • Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inwestora dla zadań polegających na budowie, przebudowie lub remontach dróg.
 • Pełnienie funkcji inwestora w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników, dróg rowerowych, placów i kontroli ruchu drogowego, w tym w szczególności:
  • przeprowadzanie objazdów dróg z uwzględnieniem wpływy stanu technicznego dróg, oznakowania drogowego i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • przeprowadzanie okresowych i specjalnych kontroli stanu infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • dokonywanie objazdów dróg z uwzględnieniem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie robót, w tym w m.in.: monitoring i rozliczanie umów obejmujących wykonywanie robót utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających,
  • przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla ruchu drogowego wynikającym ze stanu dróg,
  • wprowadzanie ograniczeń lub wyłączanie dróg z ruchu oraz wyznaczanie objazdów, w sytuacji występowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego oraz ich utrzymanie.
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

Sekcja Oznakowania, przejęć i kontroli dróg:

 • Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, urządzeń i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, elementów spowalniających ruch drogowy i kontroli ruchu drogowego.
 • Zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie robót, w tym w m.in.: monitoring i rozliczanie umów obejmujących wykonywanie robót utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających.
 • Realizacja decyzji Zarządzającego Ruchem Drogowym w zakresie oznakowania drogowego, elementów zabezpieczenia ruchu drogowego i elementów spowalniających ruch drogowy.
 • Prowadzenie Książek Dróg.
 • Organizacja i przeprowadzanie przeglądów okresowych stanu infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Przeprowadzenie objazdów dróg z uwzględnieniem wpływu stanu technicznego dróg, oznakowania drogowego i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, w tym:
  • badania kontrolne poziomu tzw. „hałasu drogowego”,
  • udział w pracach związanych z obniżeniem poziomu hałasu drogowego.
 • Obsługa techniczna zgłaszanych szkód wynikających ze złego stanu technicznego infrastruktury drogowej.
 • Przejmowanie w użytkowanie dróg publicznych i wewnętrznych oraz innych terenów, których wskazanym użytkownikiem jest GZDiZ.
 • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnymi i organizowanie przeglądów gwarancyjnych zadań zrealizowanych przez Dział Dróg.
 • Egzekwowanie ustaleń zawartych w protokołach przejęć, odbiorów końcowych i przeglądów gwarancyjnych.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z przejęciem infrastruktury w użytkowanie.
 • Przeprowadzanie okresowych i specjalnych kontroli stanu infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Opis procedur:

Procedury zgłaszania szkód z odpowiedzialności cywilnej