FW - Dział Windykacji

Dział Windykacji prowadzi postępowania przedegzekucyjne w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 21, 22
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Aleksandra Koperska, tel. 58 55 89 581, e-mail: aleksandra.koperska@gdansk.gda.pl; bud. D, pok. 22
Z-ca kierownika działu: Iwona Szczepaniak, tel. 58 55 89 582, e-mail: iwona.szczepaniak@gdansk.gda.pl; bud. D, pok. 22
p.o. Z-cy kierownika działu: Agnieszka Ubysz-Bajurko, tel. 58 55 89 599, e-mail: agnieszka.bajurko@gdansk.gda.pl; bud. D, pok. 21
Sprawy dotyczące postępowań przedegzekucyjnych w sprawach dotyczących opłaty dodatkowej: tel. 58 55 89 582, tel. 58 55 89 599

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku, w tym w szczególności:
  • Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w sprawach dotyczących opłat dodatkowych.
  • Występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskami o udostępnienie danych osobowych właścicieli pojazdów, którzy nie uregulowali opłaty dodatkowej.
  • Wystawianie upomnień.
  • Kierowanie wniosków o dane osobowe zobowiązanych do urzędów miast i gmin oraz urzędów skarbowych zgodnie z właściwością miejscową.
  • Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową do odpowiedniego organu egzekucyjnego.
  • Wydawanie postanowień do wniesionych zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.
  • Wnoszenie zażaleń do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, na postanowienia Naczelników Urzędów Skarbowych.
 • Prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi w tym w szczególności:
  • Wystawienie upomnień.
  • Kierowanie do urzędów miast i gmin oraz urzędów skarbowych zgodnie z właściwością miejscową, wniosków o dane osobowe zobowiązanych.
  • Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową.
  • Wydawanie postanowień do wniesionych zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.
  • Wnoszenie zażaleń do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej na postanowienia Naczelników Urzędów Skarbowych.

Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za opłaty dodatkowe:

Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Uwaga! W tytule przelewu niezbędne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu.