Winieta 1
Winieta 1
FK - Dział Księgowy
Dział zajmuje się prowadzeniem rachunkowości zarządu dróg i zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje zadania w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, prowadzi gospodarkę finansową jednostki oraz nadzoruje terminowość i prawidłowość rozliczeń księgowych.

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Kierownik Działu Księgowego - Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

Z-ca Kierownika Działu - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

Sprawy dotyczące wadium

tel. 58 52 44 522

Sprawy dotyczące zajęć pasa drogowego

tel. 58 52 44 583

Inne sprawy

tel. 58 52 44 581UWAGA!
Nr rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zajęcie pasa drogowego, abonamenty, parkowanie pojazdów, zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz kary nałożone przez Wojewódzką Inspecję Transportu Drogowego:
Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427
________

nr rachunku bankowego dla pozostałych płatności:
Bank PeKaO S.A.: 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251
________

Opłaty skarbowe 
wymagane w niektórych procedurach GZDiZ (kliknij 
Opłaty)
należy przelewać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Finansowy
Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Prezentacja działu

Do głównych zadań działu należy:

- Prowadzenie rachunkowości GZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 • organizowanie, realizacja oraz kontrola obiegu dokumentów finansowych w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji księgowych,
  • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań realizowanych przez GZDiZ,
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
  • rozliczanie zadań realizowanych przez GZDiZ wynikających z rocznego planu rzeczowo-finansowego,
  • kontrolę wydatków ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym,
 • nadzór nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

- Realizacja zadań w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, w tym w szczególności:

 • wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej,
 • kontroli kompletności i legalności dokumentów dotyczących planów finansowych,
 • kontroli operacji finansowych GZDiZ stanowiących przedmiot księgowań, w tym w szczególności:
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji stanowiących podstawę ewidencji i sprawozdawczości,
  • sprawdzanie prawidłowości rozwiązań metodologicznych przyjętych w rachunku kosztów, pod względem zgodności z przepisami i planem kont,
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz wykonywanie analiz i rozliczanie kosztów działalności,
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i ich umorzeń oraz innych składników majątkowych,
  • bieżąca kontrola wypłat z poszczególnych funduszy,
  • terminowe regulowanie rozliczeń z budżetem Miasta,
  • prawidłowe rozliczanie kosztów z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz innych zdarzeń losowych,
  • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie dokumentacji i rozliczania inwestycji,
  • prowadzenie konta bankowego oraz wszelkich rozliczeń dotyczących wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów,
  • udział w inwentaryzacjach i ich rozliczanie.

- Prowadzenie gospodarki finansowej GZDiZ zgodnie z przepisami, w tym w m.in.:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,
 • prawidłowe gospodarowanie innymi środkami będącymi w dyspozycji budżetu,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • analiza prawidłowości wykorzystania środków będących w dyspozycji GZDiZ,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej w tym:
  • pełna kontrola obrotu gotówkowego,
  • bieżące prowadzenie raportów i rejestrów,
  • dekretacja dowodów kasowych.
 • bieżąca kontrola cen i stawek w zakresie prowadzonej działalności przez GZDiZ,

Opłaty skarbowe

Lp.

Nazwa dokumentu

Koszt opłaty

1

Referencje

17 zł

2

Pełnomocnictwo

17 zł

3

Wjazd za znak B1 (zakaz ruchu) z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów GZDiZ"

82 zł

4

Wjazd na teren lasów komunalnych, cmentarzy oraz parków

82 zł

5

Duplikat zezwolenia na wjazd za znak B1 (zakaz ruchu) z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów GZDiZ"

24 zł

6

Pozwolenie na organizowanie imprez niekomercyjnych na terenach zieleni

82 zł

7

Poświadcznie zgodności duplikatu, wyciągu, wypisu lub kopii (od każdej pełnej strony)

5 zł

8

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (wjazd na działkę)

82 zł

9

Zezwolenie na przebudowę zjazdu z drogi publicznej

82 zł

10

Wykorzystanie drogi w sposób szczególny

48 zł