Deklaracja dostępności strony internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Wnioski prosimy kierować na adres e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
 • Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 • E-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 34 12 041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zajmuje lokale biurowe w trzech lokalizacjach miasta.

1. Ul. Partyzantów 36 w Gdańsku:

 • Budynek biurowy A – budynek trzykondygnacyjny o dwóch wejściach, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy B – budynek dwukondygnacyjny, wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy C – budynek trzykondygnacyjny, wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych,
 • Budynek biurowy D - budynek trzykondygnacyjny, wejście bezpośrednio z poziomu terenu, wyposażony w windę (z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a) i toaletę dla niepełnosprawnych,

Na wyposażeniu kompleksu budynków jest urządzenie do przemieszczania wózków inwalidzkich na wyższe kondygnacje zwane "schodołazem".

2. Ul. Wyspiańskiego 9A:

 • Budynek biurowy dwukondygnacyjny o dwóch wejściach – jedno wejście z pochylnią dla wózków inwalidzkich, wyposażony w toalety dla niepełnosprawnych, komunikację na górna kondygnację zapewniają dwie platformy napędzane elektrycznie do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Ul. Trubadurów 4 w Gdańsku:

 • Budynek biurowy dwukondygnacyjny – brak możliwości obsługi osób niepełnosprawnych.

Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.