Zasady przyjmowania korespondencji w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w czasie epidemii

Ze względu na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania korespondencji kierowanej do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Prosimy o możliwie szybką wysyłkę dokumentów i nie zwlekanie do końca wyznaczonych w danej sprawie terminów.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Ograniczona została możliwość bezpośredniej obsługi klientów. Korespondencja kierowana do GZDiZ do odwołania dostarczana może być za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu, poczty elektronicznej, platformy ePUAP, a także poprzez wrzutnię na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.  

Zwracamy się z prośbą do osób, które kierują korespondencję do GZDiZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w szczególności ofert składanych w postępowaniach przetargowych lub konkursach oraz różnego rodzaju wniosków o możliwie szybką wysyłkę potrzebnych dokumentów i nie zwlekanie do końca wyznaczonych w danej sprawie terminów.

Dostarczana korespondencja poddawana jest kwarantannie (zarówno ta dostarczana pocztą tradycyjną lub poprzez wrzutnię). Ponadto w  sytuacji dużego obłożenia firm pocztowych i kurierskich może ona dotrzeć z opóźnieniem i skutkować niedopełnieniem obowiązku złożenia dokumentacji we wskazanym terminie, a w konsekwencji wykluczeniem z udziału w postępowaniu bądź negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

UWAGA!

  • Wnioski wnoszone w postępowaniu administracyjnym (tj. w szczególności wnioski o wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, decyzji lokalizacyjnych) nie mogą być wnoszone zwykłym mailem. Poza pocztą tradycyjną dopuszczalne jest jedynie złożenie wniosku telefaksem, albo przez platformę ePUAP bądź opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Wnioski niepodpisane w ww. sposób będą podlegać wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia podpisu.
 
  • Wszystkie projekty organizacji ruchu docelowego i tymczasowego muszą zostać dostarczone w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez wrzutnię na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.  

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP