Winieta 1
Winieta 1

Wszystkie pojazdy ciężarowe o masie dopuszczalnej przekraczającej 8 ton będą musiały omijać Oliwę

Na wszystkich znakach drogowych B-5n „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych” prowadzących do dzielnicy Oliwa zmieniamy wartość masy dopuszczalnej z 24 t na 8 t.
288


Ograniczenie tonażowe wprowadzone zostanie na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Oliwa. W ostatnim czasie rozpoczęło się w dzielnicy kilka budów, a to spowodowało nasilenie ruchu pojazdów ciężarowych. Inwestycje te obsługiwane są między innymi pojazdami o ciężarze dopuszczalnym nie przekraczającym 24 t czyli takim jaki dotychczas obowiązywał na wszystkich ulicach Oliwy. Stoimy na stanowisku, że po rozbudowie układu drogowego miasta (m.in. Trasa Słowackiego) Oliwa ze swoim Parkiem, Katedrą powinna być dzielnicą w której ruch ciężki należy ograniczać do minimum.

Zdajemy sobie sprawę, że incydentalnie może wystąpić konieczność wjazdu pojazdu o masie przekraczającej dopuszczalną. Wwóz na jej teren ładunków niepodzielnych o masie przekraczającej tę ze znaku to jeden z przykładów. W takich sytuacjach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni będzie wydawał identyfikatory wjazdowe na podstawie wniosku określającego potrzebę wjazdu ze wskazaniem dokładnego terminu.

Na wszystkich znakach drogowych B-5n „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych” prowadzących do dzielnicy zmieni się wartość masy dopuszczalnej z 24 t na 8 t. W praktyce oznacza to, że pojazdy ciężarowe o masie dopuszczalnej przekraczającej 8 t będą musiały omijać tę dzielnicę (z wyłączeniem pojazdów posiadających identyfikatory). Stosowne zmiany pojawią się także choćby na Obwodnicy Trójmiasta.

Zwracamy także uwagę, że na podstawie umów drogowych zawartych na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych z inwestorami inwestycji niedrogowych realizowanych w Oliwie m.in. wybudowane zostaną nowe ulice, w tym tzw. ul. Nowa Opacka, tzw. ul. Nowa Górskiego oraz tzw. ul. Nowa Sudecka, przebudowana zostanie ul. Opacka, skrzyżowanie ul. Opackiej z ul. Czyżewskiego, ul. Czyżewskiego, a także al. Grunwaldzka w rejonie skrzyżowania z ul. Opacką. Inwestycje te znacznie przyczynią się do usprawnienia obsługi komunikacyjnej dzielnicy i poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Z tymi inwestorami mamy zawarte także umowy na ochronę drogi. Taka umowa poprzedzona jest uzgodnieniem sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy, a następnie inwentaryzacją stanu technicznego drogi dojazdowej do budowy.

Umowa na ochronę drogi obejmuje zarówno ochronę sanitarną jak i techniczną, tj. bieżącego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem, w szczególności w obrębie zjazdu na teren inwestycji. Zakończenie inwestycji wiąże się także z inwentaryzacją obszaru trasy przejazdu. Strony dokonują oceny stanu technicznego i ustalają zakres obowiązków oraz termin odtworzenia uszkodzonych elementów. Wykonawca daje gwarancję jakości wykonania prac naprawczych.
Strefa objęta zakazem wjazdu pojazdów ciężarowych będzie analogiczna z obecną i z najważniejszych ulic obejmuje: Opata Jacka Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerową (do ul. Karwieńskiej), Czyżewskiego, Opacką, Polanki (odc. od Obrońców Westerplatte do Stary Rynek Oliwski) wraz z przyległymi uliczkami.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT