Uspokoimy ruch na Trakcie Konnym

Obecnie na Trakcie Konnym trwają prace drogowe, związane z remontem nawierzchni. Po ich zakończeniu na Trakcie wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Ich celem jest uspokojenie ruchu pojazdów, co pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa. Powstaną tam również nowe miejsca postojowe.
124716
Dominik Paszliński/gdansk.pl

Zmiany w organizacji ruchu, które zostaną wprowadzone na Trakcie Konnym:

  • Zawężenie jezdni Traktu Konnego do jednego pasa ruchu na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego
  • Wyznaczenie pasa do parkowania pojazdów na prawym pasie jezdni. Miejsca postojowe, które tam powstaną będą znajdowały się w Strefie Płatnego Parkowania
  • Rozszerzenie strefy TEMPO 30 na jezdnię Traktu Konnego na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego
  • Zawężenie do jednego pasa zjazdu z jezdni głównej Al. Zwycięstwa na Trakt Konny na wysokości ul. Chodowieckiego – ruch zostanie wprowadzony na lewy pas Traktu Konnego. Wyeliminowana zostanie możliwość wjazdu na wprost w ul. Chodowieckiego
  • Zastosowanie progu zwalniającego przed przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Tuwima oraz wysp na powierzchniach wyłączonych z ruchu przy skrzyżowaniach z ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Chodowieckiego

Wprowadzenie zmian ma zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego na Trakcie Konnym. Optyczne zawężenie przekroju drogi ma skłonić kierowców do ograniczenia prędkości. Nowa organizacja ruchu ma także na celu uporządkowanie parkowania pojazdów. Wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni pozwoli także uwolnić przestrzeń dla pieszych na chodnikach, dotychczas zajętych częściowo przez samochody. Według przeprowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zielni obliczeń na wydzielonym pasie do parkowania znajdzie się 68 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Zmiany w organizacji ruchu na Trakcie Konnym mają w założeniu przywrócić mu jego funkcję jako jezdni zbiorczo-rozprowadzjącej. Trakt w mniejszym stopniu ma być drogą tranzytową między dzielnicami Wrzeszcz – Śródmieście. Tę rolę ma spełniać przede wszystkim Al. Zwycięstwa. Sam Trakt ma zaś być głównie drogą obsługującą wloty poprzeczne ulic prowadzących w głąb dzielnicy Aniołki, a także zaspokajać potrzeby parkingowe tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanego tam kompleksu klinik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konieczność zastosowania wspomnianych zmian była sygnalizowana przez mieszkańców dzielnicy Aniołki, którzy zgłaszali trudności z wyjazdami z posesji i z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniach z powodu dużych prędkości pojazdów jadących Traktem Konnym. Kłopot dla kierowców sprawiało również kolizyjne skrzyżowanie z ul. Chodowieckiego, gdzie dochodziło do zderzeń bocznych pojazdów zjeżdżających z Alei Zwycięstwa i z ul. Chodowieckiego na Trakt Konny. Zgłaszanym przez mieszkańców problemem było także zastawianie chodników przez parkujące na nich pojazdy.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest rozwiązaniem prototypowym, jednak już w ubiegłym roku na Trakcie Konnym przeprowadzone zostały warsztaty studentów Politechniki Gdańskiej z udziałem m.in. radnej Anny Golędzinowskiej. W ich trakcie jezdnia była zawężana do jednego pasa i testowane były różne projekty organizacji ruchu. Dodatkowo przeprowadzono obserwację ruchu drogowego podczas wykonywanego obecnie remontu nawierzchni Traktu Konnego. Wynika z nich, że kierowcy dostosowali się do zawężonego przekroju i ruch skutecznie został tam ograniczony na rzecz Al. Zwycięstwa.

Zmiany w organizacji ruchu na Trakcie Konnym zaczną obowiązywać po zakończeniu remontu nawierzchni jezdni. Prace, które realizowane są przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, planowo mają potrwać do końca sierpnia 2019 roku.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP