Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę tablic z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – mała gastronomia

Mała gastronomia

Działając na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 273/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r., informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/10/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 08 lipca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP