Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o wydanie Identyfikatorów GM do Strefy Ograniczonej Dostępności

Od poniedziałku 18.06.2018 r. można składać wnioski o wydanie bezpłatnych Identyfikatorów GM, uprawniających do poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności na obszarze Głównego Miasta. Ważność dotychczasowych kończy się 30.06.2018. W tym roku zmieniły się niektóre zasady ich przyznawania, modyfikacji uległy również same identyfikatory. Zamiast papierowych wydawane będą winiety do przyklejenia na przednią szybę samochodu.

Gdzie znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności?

Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście w Gdańsku funkcjonuje od 2014 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Obejmuje ona ulice znajdujące się na obszarze pomiędzy ulicami: Ogarną, Bogusławskiego, Wełniarską, Teatralną, Latarnianą, Szeroką, rzeką Stara Motława (z wyłączeniem ul. Ogarnej, Szerokiej i Teatralnej), a w okresie Jarmarku Św. Dominika również inne ulice Głównego Miasta (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

Kto może wjechać do Strefy Ograniczonej Dostępności?

W Strefie Ograniczonej Dostępności obowiązuje znak B-1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach. Zakaz nie dotyczy posiadaczy specjalnych identyfikatorów GM, wydawanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. W 2018 roku wydawane są one dla pojazdów:

 • mieszkańców nieruchomości znajdujących w strefie,
 • właścicieli i najemców lokali,
 • instytucji kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia, mających swoją siedzibę na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności (wyłącznie samochody służbowe),
 • służb komunalnych,
 • wykonujących usługi komunalne,
 • prasy, radia i telewizji (wyłącznie samochody służbowe),
 • pojazdów służbowych firm kurierskich i pocztowych,
 • innych podmiotów, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany.

Zakaz ruchu nie dotyczy również:

 • pojazdów taxi,
 • autobusów komunikacji miejskiej,
 • rowerów i motorowerów,
 • pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej,
 • karetek pogotowia,
 • pojazdów z identyfikatorem R.


Jak otrzymać Identyfikator GM?

Aby uzyskać bezpłatny Identyfikator GM należy przygotować:

 • wypełniony wniosek,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
 • dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności, np.: tytuł prawny do nieruchomości, potwierdzenie zameldowania, umowę najmu nieruchomości zgłoszoną do Urzędu Skarbowego, zlecenie wykonania usług lub zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • w przypadku ubiegania się o identyfikator dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t należy również dołączyć oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.


Z wypełnionym wnioskiem oraz dokumentami należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku (budynek „A”). Wnioski przyjmowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z wyjątkiem świąt. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku 18.06. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni. 

Identyfikatory GM wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31.05 następnego roku. W przypadku odmowy wydania Identyfikatora GM wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji do Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Nowe wzory Identyfikatorów GM

Identyfikatory GM wydawane będą od 01.07. W 2018 roku obowiązywać będą ich nowe wzory. Zamiast dotychczasowych papierowych, posiadacze Identyfikatorów GM otrzymają winietę, którą należy przykleić na przednią szybę samochodu.


Nowe zasady poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności dla dostawców i gości hotelowych

Nowością, którą w 2018 roku wprowadzono do regulaminu funkcjonowania Strefy Ograniczonej Dostępności, jest możliwość wykonywania usług przez dostawców towarów i zaopatrzenia, pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, bez konieczności posiadania identyfikatora w godzinach od 6.00 do 11.00. Na wniosek organów kontrolujących – Policji i Straży Miejskiej – dostawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zlecenia lub listu przewozowego.

Do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności bez identyfikatora uprawnieni są również goście hoteli znajdujących się na obszarze Strefy. W takim przypadku organom kontrolującym należy przedstawić wydrukowaną ważną rezerwację.

Jak poruszać się w Strefie Ograniczonej Dostępności?

Posiadanie Identyfikatora GM i poruszanie się w Strefie Ograniczonej Dostępności nie zwalnia z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na obszarze Strefy obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora GM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

Identyfikatory krótkoterminowe

W doraźnych potrzebach, np. przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych, dostawie opału, przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.) i innych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje krótkoterminowe Identyfikatory GM na czas nie dłuższy niż 24 godziny. Wydawane są one zarówno w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ (w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00), jak również przez kontrolerów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pracujących w Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00.

Linki:

Zarządzenie Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r. (154.68 KB)

Wniosek o Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście (516.19 KB)

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP