Porządkowanie drzewostanu w pasach drogowych i parkach. Usuwanie zagrażających drzew i nowe nasadzenia

Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w najbliższych tygodniach ze względów bezpieczeństwa usunięte zostaną obumarłe drzewa. W zamian przeprowadzimy nasadzenia kompensacyjne. Pozostawimy również tzw. świadków, co sprzyja bioróżnorodności. Prace prowadzimy poza okresem lęgowym ptaków.
Grafika przedstawia trzy zdjęcia zamierających i martwych drzew zlokalizowanych w pasach drogowych przy ul. Droszyńskiego, Piastowskiej i Derdowskiego.
Przystępujemy do usuwania martwych i zamierających drzew z pasów drogowych i parków
GZDiZ

Przegląd i badania miejskiego drzewostanu wykazały, że w zielonych zasobach miasta znajdują się drzewa zamierające i martwe. Stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia, dlatego konieczne jest ich wycięcie. Prace będą prowadzone w pasach drogowych i gdańskich parkach. Pozostawimy tzw. świadków drzew. Działania tego typu sprzyjają różnorodności biologicznej. Martwa materia organiczna takich drzew tworzy korzystne warunki dla rozwoju grzybów, porostów czy glonów. Próchniejące pnie są także chętnie zasiedlane przez różne gatunki płazów, owadów, ptaków oraz drobnych ssaków.

Decyzje dotyczące zamierających i martwych drzew w pasach drogowych

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.304-7.2022.MMr usunięta zostanie 1 martwa lipa szerokolistna z pasa drogowego przy ul. Derdowskiego. Drzewo grozi złamaniem lub wyrwaniem z korzeniami na skutek silniejszych powiewów wiatru, co realnie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. W ramach nasadzeń zastępczych, w rejonie ul. Derdowskiego i Wąsowicza posadzone zostaną 2 lipy drobnolistne.

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.96-5.2022.MMr usunięta zostanie 1 zamierająca lipa drobnolistna z pasa drogowego przy ul. Droszyńskiego. Pień drzewa posiada ubytek wgłębny tkanki drzewnej u nasady korzeni, w związku z czym jego statyka jest silnie zaburzona. W ramach kompensacji posadzimy 2 lipy tego samego gatunku. 

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.95-5.2022.MMr i ZN.5146.97-5.2022.MMr usunięte zostaną z pasa drogowego przy ul. Piastowskiej 3 zamierające lipy - 1 szerokolistna i 2 drobnolistne. Podczas oględzin w pniu lipy szerokolistnej stwierdzono wypróchnienie kominowe. Ponadto lipa rozwidla się, a w miejscu rozwidlenia drzewo jest pęknięte, co grozi wyłamaniem konarów. 2 lipy drobnolistne mają zaburzoną statykę i grożą złamaniem lub wyrwaniem z korzeniami. W ramach nasadzeń zastępczych posadzonych zostanie 6 lip drobnolistnych.

Grafika przedstawia trzy zdjęcia obumarłych drzew zlokalizowanych przy ul. Opackiej i Cystersów
Obumarłe drzewa zostaną usunięte na podstawie decyzji PWKZ
GZDiZ

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.409-5.2022.MMr z pasa drogowego przy ul. Cystersów zostanie usunięta 1 zamierająca lipa drobnolistna. Podczas przeglądu drzewostanu stwierdzono rozkład pnia i korzeni oraz martwicę. W zamian za usunięcie lipy, w rejonie ul. Cystersów posadzimy dwa drzewa tego samego gatunku.

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.385.2022.MMr z rejonu ul. Opackiej usunięte zostaną 2 martwe świerki pospolite. Istnieje ryzyko, że drzewa się przewrócą lub złamią pod wpływem wiatru. W obrębie ul. Opackiej posadzone zostaną 4 lipy drobnolistne w ramach nasadzeń zastępczych.

Grafika przedstawia kolaż pięciu zdjęć z obumarłymi drzewami zlokalizowanymi przy ul. Kościerskiej
Martwe drzewa mogą się złamać lub przewrócić, co stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców
GZDiZ

Na podstawie Decyzji PWKZ ZN.5146.303-6.2022.MMr z pasa drogowego przy ul. Kościerskiej usuniętych zostanie 9 martwych drzew: 6 klonów zwyczajnych i 3 brzozy brodawkowate. Z uwagi na swój stan, drzewa mogą się złamać lub przewrócić, co stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. W rejonie ul. Kościerskiej posadzimy 18 klonów zwyczajnych.

Decyzje dotyczące zamierających i martwych drzew w parkach

Na grafice znajdują się trzy zdjęcia martwych drzew zlokalizowanych w Parku Akademickim, Parku Jelitkowskim oraz Parku Przymorze
Koniecznie prace przeprowadzimy również w gdańskich Parkach
GZDiZ

Z Parku Akademickiego na mocy Decyzji PWKZ ZN.5146.388-2.2022.MMr usunięte zostaną następujące obumarłe drzewa: 3 świerki, 2 głogi oraz 1 klon srebrzysty. Na terenie Parku przybędzie natomiast 12 nowych drzew: 2 klony srebrzyste, 4 głogi jednoszyjkowe, 3 daglezje zielone oraz 3 jodły kalifornijskie.

Prace związane z wycinką będziemy również prowadzić w Parku Jelitkowskim. Zgodnie z Decyzją PWKZ ZN.5146.387-2.2022.MMr usuniemy zamierające i martwe drzewa: 9 świerków pospolitych, 3 klony zwyczajne, 3 topole kanadyjskie, 2 olsze czarne.  W zamian posadzimy 34 nowe drzewa: 4 sosny czarne, 3 daglezje zielone, 5 klonów jaworów, 2 topole czarne, 2 miłorzęby dwuklapowe, 5 klonów pospolitych, 3 olsze czarne i 10 sosen zwyczajnych. W Parku pozostanie również świadek – 4-metrowy fragment pnia olszy czarnej.

Decyzją PWKZ ZN.5146.386-2.2022.MMr z Parku Przymorze wyciętych zostanie 18 obumarłych i 5 zamierających drzew: 12 klonów zwyczajnych, 4 lipy drobnolistne, 3 sosny zwyczajne, 2 robinie białe, 1 dąb oraz 1 grab zwyczajny. W Parku Przymorze pozostawimy świadka – pień usuniętego dębu. W ramach kompensacji, posadzimy 46 drzew kilku gatunków - 8 sosen czarnych, 4 lipy drobnolistne, 7 lip szerokolistnych, 13 klonów jaworów, 6 dębów szypułkowych, 3 miłorzęby dwuklapowe, 2 klony polne oraz 3 graby pospolite.

Grafika przedstawia kolaż sześciu zdjęć na których widoczne są młode drzewka, nowe nasadzenia oraz osoby pracujące przy sadzeniu drzew.
Przeprowadzimy nasadzenia kompensacyjne
GZDiZ

Oględziny i badania drzewostanu w Parku Oliwskim również wykazały konieczność przeprowadzenia prac tego typu. Decyzją PWKZ ZN.5146.420.2022.BC dla bezpieczeństwa usunięte zostaną martwe i zamierające drzewa, tj.: 1 jodła jednobarwna, 1 klon jawor, 1 dąb bezszypułkowy, 2 daglezje zielone, 3 graby pospolite, 3 świerki pospolite, 4 świerki kłujące i 5 klonów pospolitych. PWKZ uznał także zasadność wycinki 2 skupin krzewów żywotników zachodnich, które kolidują z parkową kompozycją. Decyzja nie nakłada obowiązku rekompensaty nasadzeń. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał, że nowe nasadzenia w kompleksie Parku Oliwskiego muszą wynikać z projektu rewaloryzacji i adaptacji zespołu. Na podstawie analizy inwentaryzacji drzewostanu Parku Oliwskiego z 1970 roku przygotowaliśmy projekt nasadzeń 27 egzemplarzy. Wraz z listą gatunków zgodną z historycznym zagospodarowaniem Parku przedstawimy PWKZ.

Decyzja ZN.5146.304-7.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.96-5.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.95-5.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.97-5.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.409-5.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.385.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.303-6.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.388-2.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.387-2.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.386-2.2022.MMr

Decyzja ZN.5146.420.2022.BC


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP