Nowe ulice i możliwości w Strefie Płatnego Parkowania. Radni uchwalili zmiany w obszarze płatnego parkowania w Gdańsku

Rozszerzenie sektora Wrzeszcz Górny o rejon ul. Słowackiego i al. Żołnierzy Wyklętych. Rozszerzenie sektora Aniołki o leśny odcinek ul. Smoluchowskiego. Zmiana granic sektorów Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w rejonie ulic Wałowej i Aksamitnej. Możliwość wyboru sektora przy wyrabianiu kart opłat zryczałtowanych dla mieszkańców ulic granicznych. Uzupełnienie kontroli opłat za postój o narzędzie mobilne. To najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku, uchwalone przez Radnych Miasta Gdańska podczas sesji 25 marca. Wejdą one w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku
Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Rozszerzenie sektorów we Wrzeszczu Górnym i Aniołkach

Uchwalone przez radnych zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu Górnym o ulice w północnej i zachodniej części dzielnicy. Sektor Wrzeszcz Górny (AWG) powiększy się o ul. Słowackiego, ul. Reymonta, ul. Chrzanowskiego, a także fragment al. Grunwaldzkiej. W uchwale znalazł się również zapis o objęciu Strefą Płatnego Parkowania ulic na osiedlu mieszkaniowym Garnizon, jeśli w przyszłości zostaną one zakwalifikowane jako drogi publiczne. Obecne miejsca postojowe na tych ulicach są parkingami prywatnymi.  

Kolejną zmianą obszarową jest rozszerzenie SPP na leśnym odcinku ul. Smoluchowskiego, czyli od skrzyżowania z ul. Jarową do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra. Odcinek ten, podobnie jak pozostała część ul. Smoluchowskiego, będzie należeć do sektora Aniołki (BAN). Ta zmiana to efekt przeprowadzonej analizy potrzeb parkingowych w rejonie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w ramach Programu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. 

Rozszerzenie SPP we Wrzeszczu i Aniołkach nie jest równoznaczne z rozpoczęciem poboru opłat za postój na nowych ulicach w tych sektorach. Do czasu podjęcia decyzji o objęciu wymienionych ulic poborem opłat parkowanie będzie tam bezpłatne.

Przypominamy jednocześnie, że na ulicach, gdzie opłaty za postój są już pobierane, w sektorze Wrzeszcz Górny uiszczać je należy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, natomiast w Aniołkach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. 

Przesunięcie granic sektorów Młode Miasto oraz Stare Miasto

Zmiany porządkują również zasady parkowania na granicy sektorów Młodego Miasta i Starego Miasta w Śródmieściu Gdańska w rejonie ulic Wałowej i Aksamitnej. Na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Śródmieście ul. Aksamitna, dotychczas znajdująca się w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w sektorze Stare Miasto, została włączona do sektora Młode Miasto w Strefie Płatnego Parkowania. Oznacza to, że parkując na ul. Aksamitnej opłatę należy uiszczać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, a nie jak do tej pory codziennie w godz. 9:00 – 20:00. Ta zmiana to efekt przebudowy skrzyżowania ulic Wałowej i Aksamitnej i zmiany liczby miejsc postojowych w tym rejonie.

Mieszkasz na granicy sektorów SPP lub ŚSPP? Wybierz sektor, w jakim chcesz otrzymać kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca

Zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku dotyczą także zasad, na jakich mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie karty opłaty zryczałtowanej. Do tej pory sektor, na jaki otrzymywali kartę, był zależny od miejsca zameldowania. Ta kwestia sprawiała niekiedy kłopot dla mieszkańców budynków znajdujących się przy ulicach granicznych poszczególnych sektorów. Dzięki wprowadzonym zmianom mieszkańcy takich budynków będą mogli wybrać sektor i odpowiadającą mu kartę opłaty zryczałtowanej. Przykładowo mieszkaniec ul. Jaśkowa Dolina, która jest granicą sektorów Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Politechnika może zdecydować, czy chce otrzymać kartę opłaty zryczałtowanej Wrzeszcza Górnego (i móc parkować za 10 zł miesięcznie na wszystkich ulicach tego sektora), czy też Wrzeszcza Politechniki.

Kontrola opłat za postój także mobilna

Nowością w funkcjonowaniu SPP i ŚSPP w Gdańsku będzie możliwość prowadzenia kontroli opłat przy wykorzystaniu mobilnego systemu do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów.

Wdrożenie mobilnej kontroli opłat wpłynie na  zasady wystawiania zawiadomień o opłacie dodatkowej. Jest ona naliczana kierowcom, którzy nie uiścili opłaty za postój w SPP lub ŚSPP.  Piesi kontrolerzy, tak jak do tej pory, będą zostawiać zawiadomienia o opłacie dodatkowej za wycieraczką pojazdu. Od chwili nałożenia opłaty kierowca ma 14 dni na zapłacenie jej w kwocie 130 zł (po upływie tego terminu wysokość wzrasta do 200 zł).

Natomiast w przypadku kontroli mobilnej zawiadomienia dostarczane będą pocztą (po zweryfikowaniu właściciela pojazdu i jego adresu zamieszkania). Zapłata niższej kwoty opłaty dodatkowej będzie możliwa przez 14 dni od dnia odebrania wezwania.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP