Most nad potokiem w Parku Oliwskim będzie jak nowy

Znajdujący się w Parku Oliwskim nieopodal Ogrodu Japońskiego most będzie wyremontowany. W ramach prac wymieniona zostanie m. in, konstrukcja ustroju niosącego pomostu. Po remoncie most będzie posiadać drewniany wystrój, spójny wizualnie z sąsiadującą architekturą. Ruszają prace przygotowawcze i rozbiórkowe.
Most nad Potokiem w Parku Oliwskim
fot. Google Street View

Most, który jest przeznaczony do remontu znajduje się we wschodniej części Parku Oliwskiego. Zlokalizowany jest w ciągu pieszym, stanowiącym przedłużenie odgałęzienia ul. Opackiej i umożliwia przekroczenie płynącego przez Park Potoku Oliwskiego w pobliżu Ogrodu Japońskiego.

Dokładny wiek niewielkiego, bo mierzącego nieco ponad 7 metrów obiektu nie jest znany. Z charakterystyki jego konstrukcji można jednak wywnioskować, że most powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku.

Obecny stan techniczny mostu kwalifikuje go do remontu. Elementy konstrukcyjne są już znacznie zużyte – przede wszystkim korozji uległy stalowe dźwigary nośne. Ponadto upływ czasu sprawił, że beton płyty niosącej utracił swoją początkową wytrzymałość, a sama nawierzchnia jest spękana i nieszczelna. Murki kamienne portalu mostu są przechylone, a tworzące umocnienie stożków obiektu granitowe kostki są poluzowane. Całość konstrukcji nie spełnia już wymogu nośności dla obciążeń użytkowych.

Remont mostu, który realizowany będzie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w najbliższych miesiącach pozwoli poprawić stan techniczny konstrukcji. Dodatkowo odświeżony zostanie jego wygląd zewnętrzny, dzięki czemu most będzie przystawać swoją formą architektoniczną do sąsiadującego otoczenia i pozostałych obiektów zlokalizowanych w Parku.

Według założeń projektu istniejący ustrój niosący płyty pomostu zostanie rozebrany. Na jego miejscu wykonany zostanie całkowicie nowy, który spełniać będzie normy nośności klasy „C” (30 ton) z możliwością przejazdu pojazdu ponadnormatywnego o ciężarze 50 ton. Zakres robót obejmuje również remont konstrukcji obiektu, w tym m.in. konstrukcji nośnej oraz podpór. Ponadto wśród planowanych robót znajdują się uporządkowanie i poprawa stanu bezpośredniego otoczenia skarp i nawierzchni na dojściach do mostu.

Remont mostu zmieni jego aspekt wizualny. Obiekt zyska drewniany wystrój architektoniczny. Dzięki zastosowaniu drewnianej nawierzchni pomostu w układzie „jodełki”, a także charakterystycznych drewnianych balustrad i belek gzymsowych most będzie stylizowany jako obiekt z przęsłem całkowicie drewnianym. Z kolei projektowane zastosowanie okładzin kamiennych dla podpór w postaci granitowych otoczaków nada mostowi charakteru obiektu o historycznych korzeniach z minionej epoki. Oprócz poprawy walorów wizualnych zastosowanie egzotycznego drewna o wysokiej klasie trwałości sprawi, że most będzie odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Projekt remontu mostu zakłada także demontaż portalowych słupków kamiennych, znajdujących się na północnej stronie konstrukcji.

Całość remontu mostu została zaplanowana i zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pochodzącej z 2008 roku koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji Parku Oliwskiego i odpowiada wymaganiom Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto remont będzie wykonany ze zwróceniem szczególnej uwagi na otaczającą roślinność i zabytkowy drzewostan, które zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po zakończeniu prac przewidywane jest także odtworzenie trawników w bezpośrednim sąsiedztwie mostu z uwzględnieniem wymagań estetycznych.

Planowany remont mostu w Parku Oliwskim nie spowoduje ingerencji w koryto Potoku Oliwskiego. Nie zostanie zmniejszone światło mostu dla przepływu wód, a ewentualne miejsca osuwania się gruntu zostaną zabezpieczone.

Wykonawca przystępuje do rozebrania starego obiektu. Jednocześnie trwać będą prace warsztatowe: konstrukcyjne i stolarskie. Piesi będą mogli skorzystać z tymczasowej kładki.  Roboty budowlane potrwają do końca września. Koszt prac to blisko 280 tysięcy zł.

Most nad Potokiem w Parku Oliwskim
fot. GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP