Konkurs ofert - sprzedaż lodów i wyrobów cukierniczych [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Pytania oraz odpowiedzi dotyczące konkursu ofert na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych
1885

1. Określenie asortymentu

a. W ramach działalności dopuszczona jest sprzedaż lodów oraz innych produktów cukierniczych. Rozumiem w takim razie, że w ramach jednego stoiska, poza lodami, sprzedaż np. waty cukrowej również będzie możliwa.

Poprzez sformułowanie „inne wyroby cukiernicze” należy rozumieć takie wyroby jak: wafle do lodów, gofry, desery lodowe itp.

b. Czy wystarczy określenie asortymentu w ofercie w postaci: "lody, wata cukrowa", czy wymagane jest jakieś większe doprecyzowanie?

Jest wystarczające, jednakże konkurs nie przewiduje sprzedaży waty cukrowej.

2. Określenie lokalizacji (numer, litera, oznaczenie)

a. Czy podanie adresu w postaci: ulica, nr kamienicy, Gdańsk i kod pocztowy jest wystarczające, czy również należy określić np. obręb, nr działki oraz ew. inne parametry?

Należy podać ulicę, numer oraz nazwę lokalu posiadającego prawo do ogródka gastronomicznego, na terenie którego będzie znajdował się wózek.

b. Co oznaczają podane w opisie terminy "litera, oznaczenie"?

Nie wymagane – wystarczy określenie lokalizacji jak wyżej.

c. Czy należy wskazać powierzchnię zajmowaną przez wózek lub ogródek gastronomiczny? W par. 4, ust. 2, ppkt. a) Regulaminu określone jest, że należy wskazać powierzchnię terenu. Stąd pytanie.

Zgodnie z załącznikiem 1 powierzchnia wózka nie może przekraczać 3 m2.

3. Gdzie w ofercie należy określić sposób zwrotu wadium? Taki punkt pojawia się w Regulaminie, a w formularzu oferty nie ma na to przewidzianego miejsca.

Wadium jest zwracane na konto bankowe, z którego zostało wpłacone, chyba że oferent w odrębnym oświadczeniu wskaże inny numer konta niż to, z którego dokonał przelewu wadium.

4. Tablica

a. Jakiej wielkości jest tablica i co można lub należy na niej umieścić?

Tablica jest formatu A4. Dzierżawca otrzymuje tablicę z gotową treścią od GZDiZ. Nic więcej nie należy na niej umieszczać.

b. W opisie konkursu mowa jest o ustalonych miejscach na emblematy i logo Dzierżawiącego stoisko. Prośba o doprecyzowanie.

Emblematy i logo umieszczone w obrębie stoiska muszą być zgodne z zapisami Uchwały nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. (tzw. Uchwały krajobrazowej Gdańska).

5. Załączniki (oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Regulaminie par.4, ust. 2, ppkt. d)) Czy do oferty należy złożyć jakieś załączniki?

Należy złożyć czytelnie wypełniony wzór formularza oferty.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP