Konkurs ofert na małą gastronomię w Pasie Nadmorskim

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza konkurs ofert nr PU/10/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 08 lipca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.
1844

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wydzierżawienie tablic do umieszczenia na stoiskach
  w udostępnionych lokalizacjach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.
 2. Udostępnione lokalizacje nie posiadają przyłączy mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja). Udostępnione lokalizacje nie będą objęte specjalnym dozorem.
 3. Udostępnione lokalizacje znajdują się w obszarze Pasa Nadmorskiego.
 4. Posadowione stoisko nie może być trwale związane z gruntem.
 5. Okres dzierżawy: od 08 lipca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r.

II. Wytyczne dla tablicy w udostępnionej lokalizacji

 1. W ramach przyszłych warunków dzierżawy Dzierżawca umieści tablicę na stoisku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wskazanej w punkcie I.1. ogłoszenia. Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
 2. Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew i krzewów rosnących na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.
 3. W obrębie ustawionego przez Dzierżawcę stoiska będzie mógł być ustawiony jedynie rower lub wózek do sprzedaży kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, słodyczy, lodów, kanapek, przekąsek, waty cukrowej i wyrobów cukierniczych. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, grille itp.
 4. Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form i nośników reklamy innych firm poza ustalonymi miejscami na emblematy i loga Dzierżawiącego stoisko i prowadzącego działalność handlową.
 5. Miejsca postojowe dla potrzeb funkcjonowania stoiska handlowego należy zapewnić poza udostępnioną lokalizacją, w miejscach do tego przeznaczonych, poza pasem drogowym.
 6. Transport towaru z miejsc postojowych do stoisk nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
 7. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych przez pojazdy komunalne, a zastosowane rozwiązania powinny umożliwić dojazd i krótkotrwałe zatrzymanie się pojazdów w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu pojazdów jak i pieszych.
 8. Wydzierżawiający nie wyraża zgody:
  • na prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier,
  • na prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej produktów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, produktów odurzających lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami”, w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu, nawet jeżeli produkty te mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.
 1. Dzierżawca zobowiązuje się do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 964) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 991), w szczególności zakrywania nosa i ust przez obsługę lokalu gastronomicznego, a w przypadku klientów lokalu do czasu spożywania posiłku oraz innych warunków sanitarno-epidemiologicznych wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku wprowadzenia zmian do spełnienia przepisów aktualnie obowiązujących.

III. Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Oferty konkursowe w formie pisemnej na formularzach dostępnych na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert na dzierżawę tablic - mała gastronomia należy przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk lub osobiście dostarczyć do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36 w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ).
 3. Otwarcie kopert nastąpi dnia 1 lipca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 19 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, Wyspiańskiego 9A, Gdańsk – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej.
 4. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wskazana została w wykazie udostępnionych lokalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty konkursowe niewykazujące wysokości proponowanego czynszu dzierżawnego w wysokości co najmniej odpowiadającej wysokości czynszu minimalnego – podlegają odrzuceniu.
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego.
 6. Kwota wadium wynosi 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860
 7. Wszelkie opłaty z tytułu umowy dzierżawy, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsz za dzierżawę gruntu, leżą po stronie dzierżawcy.
 8. W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2, w wyniku których prowadzenie przez Dzierżawcę sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego nie będzie możliwe, umowa dzierżawy zawarta w wyniku konkursu ulegnie rozwiązaniu z dniem wejścia w życie tych przepisów, a czynsz dzierżawny oraz opłaty za zajęcie terenu ulegną zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu dzierżawy. Zwrot nastąpi na wskazany rachunek bankowy Dzierżawcy w terminie określonym w umowie dzierżawy.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP