Konkurs ofert na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza konkurs ofert nr PU/7/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 19 czerwca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
Sprzedaż lodów

 

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wydzierżawienie tablic do umieszczenia na wózkach w udostępnionych lokalizacjach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.
 2. Udostępnione lokalizacje nie posiadają przyłączy mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja).
 3. Udostępnione lokalizacje nie będą objęte specjalnym dozorem.
 4. Udostępnione lokalizacje znajdują się w obszarze Śródmieścia – ulice: Długa, Długi Targ, Stągiewna, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Wartka, Szafarnia.
 5. Posadowione stoisko nie może być trwale związane z gruntem.
 6. Okres dzierżawy: od 19 czerwca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r.

II. Wytyczne dla tablicy w udostępnionej lokalizacji

 1. W ramach przyszłych warunków dzierżawy Dzierżawca umieści tablicę na wózku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wskazanej w punkcie I.1. ogłoszenia. Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
 2. Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew i krzewów rosnących na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.
 3. W obrębie ustawionego przez Dzierżawcę stoiska będzie mógł być ustawiony jedynie wózek do lodów oraz urządzenia służące przygotowaniu wyrobów cukierniczych. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, grille itp.
 4. Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form i nośników reklamy innych firm poza ustalonymi miejscami na emblematy i loga Dzierżawiącego stoisko i prowadzącego działalność handlową.
 5. Miejsca postojowe dla potrzeb funkcjonowania stoiska handlowego należy zapewnić poza udostępnioną lokalizacją, w miejscach do tego przeznaczonych, poza pasem drogowym.
 6. Transport towaru z miejsc postojowych do stoisk nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
 7. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych przez pojazdy komunalne, a zastosowane rozwiązania powinny umożliwić dojazd i krótkotrwałe zatrzymanie się pojazdów w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu pojazdów jak i pieszych.
 8. Wydzierżawiający nie wyraża zgody:
 • na prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier,
 • na prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej produktów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, produktów odurzających lub mogących powodować działalnie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami”, w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu, nawet jeżeli produkty te mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.
 1. Dzierżawca zobowiązuje się do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 697) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 878), w szczególności:
 • utrzymania odległości co najmniej 1,5 m,
 • zapewnienia rękawiczek jednorazowych,
 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk,
 • podawania lodów i innych wyrobów cukierniczych gościom siedzącym przy stołach w celu ich spożycia na miejscu oraz innych warunków sanitarno-epidemiologicznych wynikających z odrębnych przepisów.

III. Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Oferty konkursowe w formie pisemnej na formularzach dostępnych na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert na dzierżawę tablic - lody należy przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk lub osobiście dostarczyć do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36 w okresie od 2 czerwca 2020 r. do 08 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ).
 3. Otwarcie kopert nastąpi dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 10.30 w sali 19 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, Wyspiańskiego 9A, Gdańsk – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej.
 4. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wskazana została w wykazie udostępnionych lokalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferty konkursowe niewykazujące wysokości proponowanego czynszu dzierżawnego w wysokości co najmniej odpowiadającej wysokości czynszu minimalnego – podlegają odrzuceniu.
 6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego.
 7. Kwota wadium wynosi 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860
 9. Wszelkie opłaty z tytułu umowy dzierżawy, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, leżą po stronie dzierżawcy.
 10. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP