Konkurs ofert na dzierżawę stoisk namiotowych przed cmentarzem Łostowickim

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza konkurs ofert nr PU/9/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
1040
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wydzierżawienie stoisk namiotowych o powierzchni do 15 m2, w postaci 1 szt. namiotu 13,5 m2 lub do 9 m2, w postaci 1 szt. namiotu 4,0 m2 w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,               z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
 2. Udostępnione lokalizacje nie posiadają przyłączy mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja). Udostępnione lokalizacje nie będą objęte specjalnym dozorem.
 3. Udostępnione lokalizacje znajdują się w obszarze bezpośredniego sąsiedztwa Cmentarza Łostowickiego, zgodnie z wykazem udostępnionych lokalizacji.
 4. Posadowione stoisko nie może być trwale związane z gruntem.
 5. Okres dzierżawy: od 01 stycznia 2020 r. lub dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r..

II. Wytyczne dla stoiska namiotowego w udostępnionej lokalizacji

 1. W ramach przyszłych warunków dzierżawy Dzierżawca ustawi stoisko namiotowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wskazanej w punkcie I.1. ogłoszenia. Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego cmentarza.
 2. Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew i krzewów rosnących na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.
 3. W obrębie ustawionego przez Dzierżawcę stoiska będą mogły być ustawione jedynie namioty wraz z wystawionym towarem. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu stoliki, bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, grille itp.
 4. Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form i nośników reklamy innych firm poza ustalonymi miejscami na emblematy i loga Dzierżawiącego stoisko i prowadzącego działalność handlową.
 5. Miejsca postojowe dla potrzeb funkcjonowania stoiska handlowego należy zapewnić poza udostępnioną lokalizacją, w miejscach do tego przeznaczonych, poza pasem drogowym.
 6. Transport towaru z miejsc postojowych do stoisk nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
 7. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych przez pojazdy komunalne, a zastosowane rozwiązania powinny umożliwić dojazd i krótkotrwałe zatrzymanie się pojazdów w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu pojazdów jak i pieszych.
 8. Wydzierżawiający nie wyraża zgody:
 • na prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier,
 • na prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej produktów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, produktów odurzających lub mogących powodować działalnie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami”, w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu, nawet jeżeli produkty te mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.

III. Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Oferty konkursowe należy składać w formie pisemnej na formularzach dostępnych na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 04 listopada 2019 r. do 18 listopada 2019 r. do godz. 15:00 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A w zaklejonych kopertach z adnotacją: „Konkurs ofert – cmentarz „Łostowicki”.
 3. Otwarcie kopert nastąpi dnia 20 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali 09 budynku B w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, Gdańsk.
 4. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wskazana została w wykazie udostępnionych lokalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferty konkursowe niewykazujące wysokości proponowanego czynszu dzierżawnego w wysokości co najmniej odpowiadającej wysokości czynszu minimalnego – podlegają odrzuceniu.
 6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego.
 7. Kwota wadium wynosi 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860
 9. Wszelkie opłaty z tytułu umowy dzierżawy, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, leżą po stronie dzierżawcy.
 10. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy, dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT