Konkurs ofert na dzierżawę przesłon do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ogłasza konkurs ofert nr PU/2/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 17 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
IMG_9319

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wydzierżawienie przesłon o powierzchni 3 m2 do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów lub 5 m2 do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów lub innych wyrobów cukierniczych.
 2. Udostępnione lokalizacje nie posiadają przyłączy mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja).
 3. Udostępnione lokalizacje nie będą objęte specjalnym dozorem.
 4. Udostępnione lokalizacje znajdują się w obszarze Głównego Miasta – ulice: Długa, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Wartka
 5. Posadowione przesłony nie mogą być trwale związane z gruntem.
 6. Okres dzierżawy: od 17 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.

II. Wytyczne dla przesłony

 1. W ramach przyszłych warunków dzierżawy Dzierżawca umieści przesłonę na ladzie do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wskazanej w punkcie I.1. ogłoszenia. Punkt handlowy będzie funkcjonował wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
 2. W obrębie ustawionego przez Dzierżawcę punktu handlowego będą mogły być ustawione jedynie konserwator do lodów lub wózek do lodów oraz urządzenia służące przygotowaniu wyrobów cukierniczych. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, grille itp.
 3. Wyklucza się możliwość instalacji na przesłonie, jak i w jej otoczeniu, jakichkolwiek form i nośników reklamy innych firm poza ustalonymi miejscami na emblematy i loga Dzierżawiącego przesłonę i prowadzącego działalność handlową.
 4. Miejsca postojowe dla potrzeb funkcjonowania punktu handlowego należy zapewnić poza udostępnioną lokalizacją, w miejscach do tego przeznaczonych, poza pasem drogowym.
 5. Transport towaru z miejsc postojowych do punktów handlowych nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
 6. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych przez pojazdy komunalne, a zastosowane rozwiązania powinny umożliwić dojazd i krótkotrwałe zatrzymanie się pojazdów w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu pojazdów jak i pieszych.
 7. Wydzierżawiający nie wyraża zgody:
 • na prowadzenie działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier,
 • na prowadzenie działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej produktów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, produktów odurzających lub mogących powodować działalnie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami”, w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu, nawet jeżeli produkty te mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.

III. Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Oferty konkursowe należy składać w formie pisemnej na formularzach dostępnych na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 28 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
 3. Otwarcie kopert nastąpi dnia 5 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali 09 budynku B w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, Gdańsk.
 4. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wskazana została w wykazie przesłon w udostępnionych lokalizacjach, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferty konkursowe niewykazujące wysokości proponowanego czynszu dzierżawnego w wysokości co najmniej odpowiadającej wysokości czynszu minimalnego – podlegają odrzuceniu.
 6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest wysokość proponowanego czynszu dzierżawnego.
 7. Kwota wadium wynosi 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860.
 9. Wszelkie opłaty z tytułu prawa do terenu umowy dzierżawy, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, leżą po stronie dzierżawcy.
 10. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych, dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP