Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Wydział Gospodarki Komunalnej UMG

Z początkiem roku weszły w życie zmiany organizacyjne w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Kompetencje Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w tym zakresie przejął Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Choć reorganizacja jest znacząca w strukturach urzędu, będzie praktycznie niezauważalna dla klientów, chcących załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami.

Zmiany dotyczą wyłącznie zmiany adresata składanych deklaracji. Dotychczas były one kierowane do Dyrektora GZDiZ, a od 1 stycznia 2018 r. ich adresatem jest Prezydent Miasta Gdańska reprezentowany kompetencyjnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  Klienci będą obsługiwani  na  tych samych co dotychczas stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta na ul. Partyzantów 36. Dodatkowe informacje można uzyskać w referatach Wydziału Gospodarki Komunalnej UM zajmujących się gospodarką odpadami na ul. Partyzantów 36, bądź poprzez infolinię.

Numer infolinii dot. gospodarki odpadami  -  58 731-64-64

Biuro Obsługi Klienta (Gospodarka Odpadami Komunalnymi)

ul. Partyzantów 36, budynek A (w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp

Biuro i kasa czynne: pn, wt, czw, pt (07.00 – 15.00) oraz w środy (07.00 – 16.30)

Właściwe referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami w Gdańsku to:

Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
tel.: + 48 58 731-64-64 
fax: + 48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

 • organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. celem zagospodarowania;
 • organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
tel.: +48 58 731-64-64
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

 • ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Kartuska 5
pokój nr 316
tel.: + 48 323 70 80
fax: + 48 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

 • koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście;
 • monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Referat dedykowany w ramach Wydziału Finansowego to:

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D 

tel.: +48 58 524 45 87
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

od 25 stycznia 2018 r.

ul. Nowe Ogrody 8/12 pok. 232

tel.: +48 58 323 62 32
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych;
 • systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przygotowywanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień;
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości.

Informacje dot. poszerzenia systemu segregacji odpadów w Gdańsku, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2018 r., będą przekazywane sukcesywnie w najbliższych tygodniach.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP