Umieszczanie reklam w pasie drogowym na podstawie umów dzierżawy - konsultacje

Zapraszamy Państwa do przedłożenia stanowiska w przedmiocie możliwości organizacji przez Miasto Gdańsk przetargu na dzierżawę pasa drogowego w celu sytuowania nośników reklamy.
UKG

 

Przeprowadzona w 2015 r. nowelizacja Ustawy o drogach publicznych dopuszcza, na podstawie art. 22 pkt. 2c, umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych na gruntach stanowiących pas drogowych na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie 2 kwietnia 2020 r. upływa 24-miesięczny okres dostosowawczy wyznaczony przez tzw. Uchwałę Krajobrazową Gdańska, która określa zasady i warunki sytuowania również dla reklam w pasie drogowym będących w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Mając na względzie powyższy stan faktyczny planuje się ogłoszenie przetargu na dzierżawę terenów w pasie drogowym dróg publicznych na terenie Miasta Gdańska.

W celu określenia warunków ewentualnego przetargu zwracamy się do Państwa z propozycją spotkania, celem poznania Państwa stanowiska oraz odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy są Państwo zainteresowani umieszczaniem nośników na dotychczasowych zasadach (zajęcie pasa drogowego), w nowym modelu polegającym na dzierżawie wieloletniej, czy w modelu mieszanym (część nośników sytuowanych na podstawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego a część na podstawie umów cywilno-prawnych)?
 2. Jakim okresem trwania umowy na dzierżawę byliby Państwo najbardziej zainteresowani?
 3. Jakie warunki płatności preferowaliby Państwo (kwartalnie, rocznie, inny)?
 4. Jakie Państwa zdaniem należy przyjąć kryteria wyceny lokalizacji pod sytuowanie nośników?
 5. Czy i jakie kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinny zostać uwzględnione (doświadczenie, kapitał, inne kryteria – jakie)?
 6. Jakie dodatkowe kryteria poza cenowym kryterium oceny ofert zalecaliby Państwo i  dlaczego?
 7. Jakie ewentualne bariery mogą ograniczać dostęp uczestników przetargu do powyższego postępowania?
 8. Czy w ramach powyższego zamówienia będą Państwo zainteresowani wspieraniem rozwiązań proekologicznych, których zastosowanie stanowiłoby jedno z kryteriów oceny oferty np.: energia odnawialna, zastosowane materiały, generowane odpady itp.?
 9. Jaka proporcja pomiędzy kryterium cenowym i innymi kryteriami byłaby odpowiednia zdaniem Państwa do przedmiotu postępowania i dlaczego?
 10. Jakie dodatkowe usługi i świadczenia związane z obsługą pasa drogowego mogliby Państwo zaoferować (nasadzanie w sąsiedztwie, bieżące utrzymanie zieleni, mała architektura, jakie inne)?
 11. Jakimi lokalizacjami (punkty, ulice, dzielnice) byliby Państwo zainteresowani?
 12. Jaka forma przeprowadzenia przetargu byłaby najbardziej optymalna: większy pakiet lokalizacji w ramach jednego przetargu czy przetargi na poszczególne lokalizacje, jaka ewentualna inna forma?
 13. Jakie kryteria budowy pakietów lokalizacji byłyby dla Państwa najbardziej interesujące (typy nośników, obszary, ulice, typy zabudowy, jakie inne)?
 14. Jakie lokalizacje dla nośników wolnostojących są obecnie przez Państwa w największym stopniu brane pod uwagę: w pasie drogowym, czy na innych gruntach i dlaczego?
 15. Czy proponowane lokalizacje powinny być wyznaczone punktowo, odcinkami, czy powinny obejmować większy obszar np. w ramach jednej ulicy, jedno lub obustronnie?
 16. Czy według Państwa przetarg powinien określać ujednoliconą formę wyglądu nośników, czy dopuszczać dowolność?
 17. Czy przetarg powinien obejmować konkretne pakiety lokalizacji, czy wybór lokalizacji wraz z typem nośnika powinien zostać wskazany przez zainteresowany podmiot?
 18. Jakie inne szczegóły i uwarunkowania techniczne, warto by było uwzględnić w przetargu?

Prosimy o przedłożenie stanowiska w formie pisemnej na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub w formie elektronicznej na adres info@gzdiz.gda.pl, w terminie do 31 grudnia br.

Celem umówienia spotkania prosimy o kontakt z pracownikami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pod nr tel. 58 55 89 525. Organizację spotkań, służącym omówieniu przedłożonych stanowisk, planuje się w terminie pomiędzy 7 a 14 stycznia 2020 r. w siedzibie GZDiZ.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP