Nasz profil na Facebook
Dział Parkowania

3. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca


NAZWA PROCEDURY

Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, również w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto.

Wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca:

1.        Mieszkaniec posiadający zameldowanie:

a)

wniosek,

b)

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,

c) 

kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

d)

dowód osobisty (z którego wynika fakt zamieszkania w SPP) lub zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub oświadczenie o zameldowaniu sporządzone na druku zarządu drogi, które podlega weryfikacji przez zarząd drogi w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest w posiadaniu dowodu osobistego, z którego wynika fakt zamieszkania w SPP.

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i oświadczenie o zameldowaniu, o którym mowa w literze d. Do wglądu należy przedłożyć dowod osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu, o których mowa w lit. d oraz oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

 

2.    Mieszkaniec-właściciel lokalu mieszkalnego nie posiadający zameldowania:

a)

wniosek wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu,

b)

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,

c)

kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli mieszkaniec -właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

d)

wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i d. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

 

3.    Najemca lokalu mieszkalnego:

a)

wniosek,

b)

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego,

c)

kserokopia umowy użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli najemca lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

d)

kserokopia umowy najmu.

W oryginale należy złożyć dokument, o którym mowa w lit. a. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b, c i d.”;

 

OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

10 zł  za 1 miesiąc. Kartę opłaty zryczałtowanej  wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jego zakupu.

120 zł  za 1 rok. Kartę opłaty zryczałtowanej wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jego zakupu.

Sposób wpłaty:

  • gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie przy ul. Partyzantów 36, budynek A, kasa jest czynna pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30,
  • na rachunek bankowy:
    Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 (w tytule przelewu proszę podać nr rejestracyjny pojazdu)
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Karta opłaty zryczałtowanej wydawana jest od ręki (z wyłączeniem przypadku gdy konieczna jest weryfikacja oświadczenia o zameldowaniu*) w Biurze Obsług Klienta,  w pn., wt., czw., pt. w godz. od 7.00 do 15.00, śr. w godz. od 7.00 do 16.30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.
Kasa czynna: pn., wt., czw., pt. w godz. od 7.00 do 15.00; śr. w godz. od 7.00 do 16.30.
Przy płatności przelewem, przed odbiorem karty opłaty zryczałtowanej , należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto GZDiZ. Informację tą można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

* - w przypadku dołączania oświadczenia o zameldowaniu do wniosku o wydanie karty Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca, kartę powyższą można odebrać po około 14 dniach (maksymalnie do 30 dni) od dnia złożenia oświadczenia.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I ODBIORU KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ

Biuro Obsług Klienta (Budynek A - parter) 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

DZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Biuro Obsług Klienta (Budynek A - parter)
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, Kontakt telefoniczny w sprawie opłaty zryczałtoweanej mieszkańca: 58 55 89 570

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

PODSTAWA PRAWNA

§ 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 3528), zmienionej uchwałą Nr XXIV/663/16 Rady Miasta Gdańska z 31 maja 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 2287), uchwałą Nr XXXI/863/16 Rady Miasta Gdańsk z dnia 24 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 4400), uchwałą Nr XXXVIII/1033/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1958), uchwałą Nr XLVIII/1447/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 1033) .

DODATKOWE INFORMACJE

Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Wrzeszcz lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub Jelitkowo. (w przypadku Głównego Miasta obowiązują dodatkowo identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważnia do, zgodnego z przepisami o ruchu drogowym, postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.

Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szyba pojazdu, w sposób umozliwiający jej odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.

Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.

W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty. Numer i marka dotychczas używanego pojazdu mogą zostać skreślone, jeżeli nowa treść pozostanie czytelna. Zmianę wpisu (marka, nr rejestracyjny) potwierdza pieczątką i podpisem na w/w dokumencie pracownik zarządu drogi.


FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o wydanie abonamentu 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni