Winieta 1
Winieta 1

Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nazwa procedury:

Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zezwolenie kategorii  VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Parametry pojazdu nienormatywnego:

  1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I - VI,
  2. o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Drogi, po których mogą się poruszać:

Wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII (formularz do pobrania).
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (przed wydaniem zezwolenia).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Stawki opłat za zezwolenie:

  1. 500,00 PLN – dla zezwolenia wydanego na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  2. 1600,00 PLN – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n-1) x 0,7 x pj

w którym symbole oznaczają:

On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
pj– stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Termin obowiązywania zezwolenia:

14 dni – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd,
30 dni – dla zezwolenia na wielokrotny przejazd.

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru zezwolenia:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 817.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosków oraz ich wysokość wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Inżynierii Ruchu.