Winieta 1
Winieta 1
Referent w Dziale Administracyjno-Osobowym

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI
UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 j. t. ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent w Dziale Administracyjno-Osobowym

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1. Niezbędne:
• wykształcenie średnie techniczne o kierunku informatyka,
• zaawansowana znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows,
• zaawansowana znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność diagnozowania i usuwania usterek sprzętu komputerowego,
• umiejętność współpracy z użytkownikami,
• obywatelstwo polskie,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• czynne prawo jazdy kat. B,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
2. Dodatkowe:
• wykształcenie wyższe techniczne o kierunku informatyka,
• 2 lata stażu pracy,
• ukończone szkolenia/kursy z zakresu branży IT itp.
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• umiejętność konstruktywnego, analitycznego i logicznego myślenia,
• dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN/VPN.

III. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
• prowadzenie rejestrów sprzętu komputerowego i oprogramowania;
• obsługa zgłoszeń użytkowników dotycząca awarii kserokopiarek, faxów, drukarek
do druku na folii i innego sprzętu pozostałego pod opieką GZDiZ;
• przygotowywanie protokołów z usuwania awarii przez pracowników GCI i prac firm zewnętrznych, z którymi GZDiZ lub GCI współpracuje;
• administrowanie sprzętem komputerowym;
• wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania komputerowego;
• diagnostyka usterek oraz usuwanie awarii sprzętu pozostającego pod opieką GZDiZ;
• prowadzenie aktualizacji ksiąg inwentarzowych zawierających sprzęt komputerowy
i oprogramowanie;
• przygotowywanie różnego rodzaju zestawień rozliczających GCI z wykonywanych zadań na rzecz GZDiZ;
• wymiana tonerów i kartridży w urządzeniach drukujących;
• bieżąca inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania;
• współpraca z Gdańskim Centrum Informatycznym;
• prowadzenie samochodu służbowego kat. B;
• przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i OC;
• utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
• wykonywanie innych poleceń kierownika działu.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie do 50% czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
• w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.
VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz. 94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
• kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego),
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
• Złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016,poz.902 j.t. ze zm.),
jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferujemy pracę:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
• oferowane wynagrodzenie w przedziale 3.900 zł – 4.900 zł brutto, ostateczna kwota uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa w wysokości 15%, premia motywacyjna (przyznawana zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).


Termin składania aplikacji od dnia 06.08.2019 r. do dnia 16.08.2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent NA”, w kancelarii GZDiZ budynek „A”,
lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu
do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.