Winieta 1
Winieta 1
Referent ds. komunikacji i promocji w Sekcji Komunikacji

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.902 j.t. ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds.  komunikacji i promocji w Sekcji Komunikacji

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne
  • wykształcenie wyższe
  • 2 lata stażu pracy zawodowej w obszarze mediów lub PR;
  • biegła obsługa programów MS Office;
  • umiejętność redagowania pism;
  • umiejętność swobodnej komunikacji;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia.

2. Dodatkowe

  • wykształcenie wyższe kierunek humanistyczny (polonistyka, dziennikarstwo i komunikacja);
  • prowadzenie fanpage w mediach społecznościowych;
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • umiejętność działania pod presją czasu;
  • wysoka kultura osobista;
  • dobra organizacja pracy;
  • czynna umiejętność prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kat. B).

II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  • Obsługa zleconych zapytań zewnętrznych wpływających do Sekcji Komunikacji;
  • Przygotowywanie materiałów prasowych;
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  • Dokumentowanie wizerunkowych działań GZDiZ;
  • Obsługa strony internetowej w zakresie tworzenia treści i publikacji materiałów tekstowo-multimedialnych;
  • Tworzenie i nadzór nad treściami publikowanymi w mediach społecznościowych GZDiZ;
  • Przygotowywanie codziennych przeglądów prasy i ich archiwizacja.
  • Archiwizacja materiałów multimedialnych;
  • Współpraca z pracownikami GZDiZ.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.,poz. 902 j.t. ze zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferujemy pracę:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż  6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
 • oferowane wynagrodzenie w przedziale 3.600 zł – 4.760 zł brutto, ostateczna kwota uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
  W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa w wysokości 15%, premia motywacyjna (przyznawana zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).

Termin składania aplikacji od dnia  11.03.2019 r. - do dnia 22.03.2019 r. 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent  ds. komunikacji i promocji”, w kancelarii GZDiZ budynek „A”, lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36,  80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.


Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.