Winieta 1
Winieta 1
Referent ds. inżynierii ruchu w Dziale Inżynierii Ruchu

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI
UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 j.t.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. inżynierii ruchu w Dziale Inżynierii Ruchu

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne:
  • Wykształcenie średnie:
  • Znajomość topografii miasta oraz układu komunikacyjnego;
  • Znajomość przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  • Znajomość programów MS Office;
  • czynna umiejętność prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kat. B);
  • umiejętność swobodnej komunikacji;
  • wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia
 2. Dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe techniczne;
  • doświadczenie w pracy związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
  • znajomość programu Auto CAD;
  • umiejętność projektowania sygnalizacji świetlnej oraz programów sygnalizacji;
  • znajomość programów VISSIM, VISSUM;
  • znajomość programu CROSSING.

II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  • Przegląd, nadzór i analiza funkcjonującego w mieście oznakowania;
  • Analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego efektywności i propozycje zmian;
  • Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego;
  • Analiza zasadności wniosków mieszkańców dot. zmian istniejącej organizacji ruchu;
  • Przygotowywanie działań i programów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • Obsługa korespondencji w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów;
  • Wydawanie identyfikatorów na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów;
  • Udział w komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego;
  • Współpraca z działami GZDiZ i podmiotami zewnętrznymi UM, UW, ZTM i innymi podmiotami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie do 50% czasu pracy

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
   Złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem.
   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.,poz. 902 j.t.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferujemy pracę:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
 • oferowane wynagrodzenie w przedziale 3.960 zł – 4900 zł brutto, ostateczna kwota uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i kompetencji. W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa w wysokości 15%, premia motywacyjna (przyznawana zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).

Termin składania aplikacji od dnia 13.02.2019 r. - do dnia 26.02.2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent ds. inżynierii ruchu”, w kancelarii GZDiZ budynek „A”, lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.