Winieta 1
Winieta 1
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI

UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 j.t.) ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrotechnicznym lub automatyki –  co najmniej 4  lata stażu pracy,
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie swojej branży: uprawnienia SEP E-1 kV,
 • 4 letnie doświadczenie pracy  w zakresie elektrycznym,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Pożądane:
 • znajomość przepisów ustawy: „Prawo Budowlane, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o finansach publicznych”,
 • umiejętność obsługi mierników elektrycznych,
 • znajomość programów komputerowych, w tym MS Office,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy na danym stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe, związane z wykonawstwem robót elektrycznych,
 • umiejętności negocjacyjne, koordynacyjne.

III. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie swojej branży,
 • szczegółowe zapoznanie się z dokumentami technicznymi na zadania realizowane i z warunkami ujętymi w umowach z wykonawcami robót,
 • weryfikacja dokumentacji projektowych przed rozpoczęciem wyłonienia wykonawcy robót, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • przekazywanie wykonawcom placów budowy z pełnym zapoznaniem zakresu robót oraz istniejących i projektowanych urządzeń obcych podziemnych i naziemnych,
 • kontrola prowadzonych robót w zakresie terminowości, zgodności z dokumentacja, jakości i kolejności wynikającej z harmonogramu robót,
 • przejmowanie do utrzymania: sygnalizacje świetlne, instalacje fotowoltaiczne wraz z urządzeniami,
 • koordynacja robót w przypadkach występowania na budowie kilku wykonawców,
 • monitorowanie gospodarki materiałami z odzysku,
 • dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań wykonywanych w ramach planów,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją zadań,
 • udział w procesie wyłaniania wykonawców robót,
 • wykonywanie innych zleconych przez Kierownika czynności związanych z działalnością Działu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ,
 • weryfikowanie obmiarów, kalkulacji i kosztorysów, faktur za prace projektowe oraz za roboty utrzymaniowe i budowlane pod względem merytorycznym i rachunkowym wraz z opisywaniem,
 • nadzór nad terminowym zawarciem umów, ich realizacją i rozliczeniem,
 • przygotowanie planów wydatków dla zadań utrzymaniowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
 • prowadzenie książek obiektów, określenie zakresu i szacunkowych kosztów niezbędnych remontów,
 • kontrolowanie właściwej eksploatacji majątku powierzonego w utrzymanie wybranemu wykonawcy,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej wpływającej do GZDiZ w zakresie: sygnalizacji świetlnych i instalacji fotowoltaicznych,  
 • realizacja zadań ujętych w planie utrzymaniowym i inwestycyjnym dot. sygnalizacji świetlnych, instalacji fotowoltaicznych,
 • inwentaryzacja urządzeń istniejących: sygnalizacji świetlnych, instalacji fotowoltaicznych oraz koordynowanie ich rozbudowy i wykorzystania przez GZDiZ i inne jednostki miejskie,
 • uczestnictwo w radach technicznych w zakresie dot. sygnalizacji świetlnych i instalacji fotowoltaicznych,
 • archiwizacja dokumentacji technicznych (eksploatacyjnych), nadzór nad jej aktualnością w zakresie elektrycznym, teletechnicznym i inżynieryjnym.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowo – terenowa, przy czym w terenie powyżej 50% czasu pracy,
 • praca na wysokości powyżej 3 m.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny, oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 • Złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Brak podpisu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016,poz.902 ze zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferujemy pracę:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
 • oferowane wynagrodzenie w przedziale: 5.000,00 zł – 6.400,00 zł brutto.   

Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek  stażowy, dodatek funkcyjny, premia regulaminowa w wysokości 15%, premia motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).

Termin składania aplikacji od dnia 09.08.2019 r. - do dnia 26.08.2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych ”, w kancelarii GZDiZ budynek „A”, lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.