Nasz profil na Facebook
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (monitoring)
Nr Kolejny:0

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Arkadiusz Dymowski, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl; tel. 58 52 44 509;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów administratora i pozostających w zarządzie administratora, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i polepszeniem funkcjonowania ruchu drogowego na terenie Gdańska;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, innych przepisów szczególnych oraz statutu GZDiZ;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 60 dni, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni