Nasz profil na Facebook
Status prawny

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, powołaną uchwałą nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
 • uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej;
 • innych przepisów szczególnych;
 • statutu.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej, zmienioną uchwałami: nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 sierpnia 2011r., nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 23 kwietnia 2012 r.,nr XXIX/598/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 sierpnia 2012 r., nr XXXIX/881/13 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 czerwca 2013 r., nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 kwietnia 2015 r. 

STATUT GZDiZ - tekst ujednolicony - stan na 20.02.2018 [plik PDF]


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni