Nasz profil na Facebook
Jak załatwić sprawę

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W GZDiZ GDAŃSK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

Chcąc załatwić sprawę w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, proszę wybrać odpowiedni dział i rodzaj problemu. Po kliknięciu rozwinie się szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy.


Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładownaia zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku


  Dział Parkowania

 1.        Wnoszenie opłat za pomocą telefonów komórkowych
 2.        Karta opłaty abonamentowej
 3.        Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
 4.        Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
 5.        Reklamacja dotycząca opłaty dodatkowej
 6.        Identyfikator Zerowej Stawki Opłaty N+
 7.        Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście
 8.        Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV

   Dział Inżynierii Ruchu

 1. Identyfikatory na wjazd za znaki „Zakaz ruchu" lub „Ciąg pieszy"
 2. Identyfikator typu R, A, S, B, H, W  uprawniający do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku.
 3. Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 4. Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 5. Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 6. Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 7. Wydanie decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny Informujemy, że z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku, który wydaje zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.
 8. Uzgodnienie zmian organizacji ruchu Informujemy, że z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku.
  Zarządzającym ruchem na drogach wewnętrznych pozostaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

  Dział Utrzymania Zieleni

 1. Wydanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku
 2. Wydanie zgody na pochówek na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania
 3. Zmiana dysponentów grobów
 4. Wydanie identyfikatora na wjazd na tereny zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)
 5. Przycięcie/usunięcie drzewa
 6. Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego
 7. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana
 8. Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu

Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

Ograniczenia w prowadzeniu robót w okresie zimowym 2018/2019

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni działając zgodnie z  art. 20 pkt 8 i 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuje, że jak co roku z chwilą zmiany warunków pogodowych, w tym wystąpienia ujemnych temperatur lub opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego - umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie  Gminy Miasta Gdańska, wstrzyma do odwołania wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Ponadto informujemy, że w okresie od 24.12.2018r. do 01.03.2019r. bezwzględnie nie będą wydawane zezwolenia na roboty sieciowe wymagające wykonywania robót odtworzeniowych elementów zagospodarowania pasa drogowego. Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą tutejszego Zarządu.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie niniejszej informacji w Państwa najbliższych planach inwestycyjno - remontowych.

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Pod zastrzeżone miejsce postoju - „kopertę”
 5. Zlokalizowania parkingu
 6. Innym, w tym umieszczenie rusztowania, wygrodzenia placu budowy
 7. Zawarcia umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Konieczne jest opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu:

 • każdorazowo  w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w trwałym zarządzie GZDiZ

oraz

 • w przypadku zajęcia na prawach wyłączności pasa drogowego dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w trwałym zarządzie GZDiZ, w przypadku, gdy zajęcie chodnika, drogi rowerowej lub jezdni (np. na skutek ustawienia rusztowania, kontenera lub innego elementu) powoduje zmiany w ruchu pieszym lub kołowym.

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogiwykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych


Dział Uzgodnień

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.
 2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej.
 3. Postępowanie w sprawie wydania zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej.
 4. Postępowanie w sprawie wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Dział Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska


 Dział Utrzymania Dróg

Zgłaszanie szkód z odpowiedzialności cywilnej


Dział Księgowy

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych


Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Punkt handlowy

Wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH) Nowy wniosek!

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH) Nowy wniosek!

Ogródek gastronomiczny

Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG) Nowy wniosek!

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG) Nowy wniosek!

Pojazd gastronomiczny (FOODTRUCK)

Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego

Kiosk

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego

Informacja wizualna

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu/informacji o dojeździe do obiektu hotelowego/tablicy SIM/inne (DR-01)

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów/haseł wyborczych.

Działalność artystyczna/promocja

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni