Nasz profil na Facebook
Druki do pobrania

Druki do pobrania


Procedury związane ze składaniem dokumentów opisane są w rozdziale "Jak załatwić sprawę", w ostatniej kolumnie tabeli znajduje się odnośnik '[procedura]' prowadzący do opisu załatwienia danej sprawy.

Druki do pobrania zapisane są w formacie PDF (dokument w programie Adobe Acrobat).

Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku

[kliknij aby otworzyć] [procedura]
 

Dział Parkowania

Wniosek o wydanie identyfikatora GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Wniosek o wydanie abonamentu AM*/OZR*/OZM*/DGR*/DGM*

[kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat N+ [kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Dział Energetyczny

Wniosek o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

 

Dział Inżynierii Ruchu

Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t) na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą. [kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

[mapa]

Wniosek o wydanie identyfikatora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wjazd na drogę oznakowaną znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Wniosek o wydanie identyfikatora typu R, A, S, B, H, W  uprawniającego do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III / IV / V / VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]

Dział Utrzymania Zieleni

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.

[kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura]
Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach [kliknij aby otworzyć  - PDF]  
Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku Reagana

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
Zasady palenia ognisk w Parku Reagana

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 
PLAN  PARKU  REAGANA z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

[kliknij aby otworzyć  - PDF]

 

Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót

[kliknij aby otworzyć]

[procedura]

 Zał. Nr 1. do wniosku

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej.

[kliknij aby otworzyć]

Oświadczenie - Załącznik do wniosku - PDF

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego.

[kliknij aby otworzyć]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju - „koperty”.

[kliknij aby otworzyć]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu zlokalizowania w nim parkingu strzeżonego.

[kliknij aby otworzyć]

[procedura]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

[kliknij aby otworzyć]

[procedura]
Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .... t). [kliknij aby otworzyć ] [procedura]
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi [kliknij aby otworzyć] [procedura]
Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych [kliknij aby otworzyć] [procedura]

Dział Uzgodnień

Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu. [kliknij aby otworzyć] [procedura]
Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej. [kliknij aby otworzyć] [procedura]
Postępowanie w sprawie wydania zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej. [kliknij aby otworzyć] [procedura]
Postępowanie w sprawie wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej. [kliknij aby otworzyć] [procedura]

Dział Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.

[kliknij aby otworzyć - DOC]

[procedura]
Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika.

[kliknij aby otworzyć - XLS]

[procedura]

Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca. [kliknij aby otworzyć - XLS] [procedura]
Zestawienie Przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika

[kliknij aby otworzyć - XLS]

[procedura]

Dział Utrzymania Dróg

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkodowa osobowa

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa

[kliknij aby otworzyć - PDF] [procedura]

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH) Nowy wniosek!

[kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH) Nowy wniosek! [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG) Nowy wniosek! [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG) Nowy wniosek! [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie uzgodnieniana ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu/informacji o dojeździe do obiektu hotelowego/tablicy SIM/inne (DR-01) [kliknij aby otworzyć - PDF]

[procedura dot. zezwolenia na umieszczenie tablicy informującej o dojeździe do obiektu noclegowego]

[załącznik do procedury dot. zezwolenia na umieszczenie tablicy informującej o dojeździe do obiektu noclegowego - wzór drogowskazu]

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów/haseł wyborczych. [kliknij aby otworzyć - PDF]  
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp. [kliknij aby otworzyć - PDF]  

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Wzór tabliczki na miejskie kosze na śmieci [kliknij aby otworzyć - ZIP] (pliki zabezpieczone hasłem – info (58) 52 44 613) 
Wzór tabliczki na miejskie wiaty przystankowe [kliknij aby otworzyć - ZIP]
Wzór tabliczki na miejskie ławki    [kliknij aby otworzyć - ZIP]

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni